säännöt

Centrian Insinööriopiskelijat CentrIO ry

SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Centrian Insinööriopiskelijat CentrIO, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikkakunta on Kokkola.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena edustaa Centria-ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijoita ja ajaa jäsenistön koulutuksellisia, henkisiä, ammatillisia, yhteiskunnallisia ja muita vastaavia yhteisiä etuja.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n (jatkossa IL ry) alaisen Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n (jatkossa IOL ry) paikallisyhdistyksenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
Toimii Centria-ammattikorkeakoulun neuvottelu- ja sopijakumppanina opiskelijoihin liittyvissä asioissa

Harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa

Järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia

Järjestää jäseniään yhdistäviä tilaisuuksia

Toimii jäsentensä etujen ajamiseksi

sekä pitää yllä ja kehittää insinööriopiskelijakulttuuria

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu
Perustamaan rahastoja

Ottamaan vastaan avustuksia, tukia, lahjoituksia ja testamentteja

Asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia

Harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa

Omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, arvopapereita ja muuta omaisuutta

Voi olla jäsenenä tai osakkaana yhteisössä, joka tukee yhdistyksen toimintaa.

5 § Jäsenet

Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Centria-ammattikorkeakoulussa insinöörin (AMK) ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteen ja sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä sekä päättävien elinten päätöksiä ja jotka yhdistyksen hallitus jäsenikseen hyväksyy.
Kunnia- ja kannattajajäsenet
Yhdistykseen voi kuulua myös kunnia- ja kannattajajäseniä.

Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkiöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

6 § Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet

Kunkin jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä sekä suorittaa kunnia- ja kannattajajäsentä lukuun ottamatta IOL ry:n liittokokouksen määräämä jäsenmaksu. Kannattajajäsenen tulee suorittaa yhdistyksen syyskokouksen määräämä kannattajajäsenmaksu. Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

7 § Jäsenen eroaminen yhdistyksestä

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä kuuden (6) kuukauden kuluttua eroamisilmoituksesta

8 § Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokoukseen.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä yhdistyksen ilmoitustaululla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

Esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta sekä toiminnantarkastuskertomus

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä.

Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri

Valitaan hallituksen muut jäsenet

Määrätään kannattajajäsenmaksun suuruus

Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio

Vahvistetaan yhdistyksen kannattajajäsenmaksu

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen kokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja 1-8 varsinaista jäsentä.

Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta. Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen tarkastuskertomus hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

Hallitus saa asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät ja kokoonpanon se määrää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja ja hallituksen nimenkirjoittajiksi valitsemat henkilöt kaksi (2) aina yhdessä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

11 § IOL ry:n ja IL ry:n oikeudet

IOL ry:lle annetaan toiminnantarkastusoikeudet.

IL ry:n työntekijöillä ja IOL ry:n edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa hallituksen ja yhdistyksen tilaisuuksissa, mutta ei äänioikeutta.

IOL ry:lle on toimitettava tiedoksi kopiot yhdistysten kokousten pöytäkirjoista.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistysten kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Sääntömuutos on alistettava aina IOL ry:n hallituksen vahvistettavaksi.

13 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen kokouksen on vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) kokouksessa. Kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen purkamispäätös on alistettava aina IOL ry:n hallituksen vahvistettavaksi.

Yhdistyksen purkamisen yhteydessä varat on luovutettava IOL ry:n käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla.